THIRRJE PUBLIKE PËR PJESËMARRJE TË PËRFAQËSUESIT TË SHOQËRISË CIVILE NË KOMISIONIN E VLERËSIMIT TË APLIKIMEVE TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE (OSHC) NË KUADËR TË PROJEKTIT RAJONAL PËR DEMOKRACI VENDORE (ReLOaD) NË 12 BASHKITË PARTNERE

9 February, 2019

Programi rajonal mbi demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD)

THIRRJE PUBLIKE PËR PJESËMARRJE TË PËRFAQËSUESIT TË SHOQËRISË CIVILE NË KOMISIONIN E VLERËSIMIT TË APLIKIMEVE TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE (OSHC) NË KUADËR TË PROJEKTIT RAJONAL PËR DEMOKRACI VENDORE (ReLOaD) NË 12 BASHKITË PARTNERE
Qëllimi kryesor i projektit ReLOaD, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNDP, është të forcojë demokracinë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në vendet e
Ballkanit Perëndimor, nëpërmjet fuqizimit të shoqërisë civile, duke mundësuar pjesëmarrjen e saj aktive në vendimmarrje si dhe nxitjen dhe krijimin e një mjedisi ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.
Per me shume informacion lexo dokumentin...