Remarks by Mirjana Spoljaric Egger, Assistant Secretary-General of the United Nations delivering UN Joint Remarks at the International Donor Conference on Albania earthquake

Monday, 17 February, 2020

Photo: UNDP

[Albanian translation further below]

Mirjana Spoljaric Egger, Assistant Secretary-General of the United Nations, Assistant Administrator of UNDP, Director of the UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS, delivering UN Joint Remarks at the International Donor Conference on Albania earthquake recovery

Brussels, 17 February 2020

Excellencies,

The United Nations reiterates its condolences to the people of Albania for the tragic loss of life and destruction that occurred in November last year. The United Nations provided immediate support to the Government in response to the earthquake.

WHO staff in Albania, in close coordination with the Ministry of Health, deployed the same day as the quake its emergency team and provided equipment, contributing to health services continuity.

UNICEF mobilized experts to address critical child protection and education needs.

OCHA dispatched UN Disaster Assistance Coordination experts to support the EU Civic Protection Team.

And UNDP deployed a team of international advisers for the post-disaster emergency response and early recovery efforts. In partnership with the Government and the EU Civil Protection Unit, UNDP applied Building Damage Assessment (BDA) and Household Damage Assessment (HDA) methodology to support authorities assess the damage and impact on infrastructure and to collect geo-referenced information.

UNDP also provided non-food items to vulnerable Roma and Egyptian communities.

In parallel, we started the preparations for recovery. Under the strong leadership of the Albanian Government, and in partnership with the European Union, World Bank and the UN, the high-quality Post Disaster Needs Assessment was carried out.  

Under the overall coordination of the Resident Coordinator in Albania and with the technical support from UNDP, the UN agencies joined forces in developing and implementing the recovery measures based on the sectorial needs as identified by the Government.

UNDP led the infrastructure and the productive sectors, with a total of 10 sub-sectors including employment, business, and tourism. Together with the EU, UNDP also co-led the sectors of social protection, civil protection and disaster risk reduction. UNICEF and WHO took a lead in the education and health care sectors, respectively. FAO helped assess the impact on rural producers. UNESCO focused on cultural heritage. UN Women provided support for the initial PDNA training to ensure that gender equality was addressed across all the sectors. Supplementary rapid survey work was undertaken by national partners with the support of UNDP and UNICEF.

The United Nations fully supports the reconstruction and recovery plans as outlined in the PDNA. UNDP, UNICEF, WHO, UNESCO and FAO have proposed specific activities in the areas of education, health, community infrastructure, employment and the recovery of businesses, rural productivity, cultural heritage, disaster risk reduction and social protection. More detailed information about our UN support for recovery programmes is available in the UN Support for Earthquake Recovery document.

The Albania SDG Acceleration Fund – co-chaired by the Government and the United Nations – is available to receive funding and finance joint UN programmes through a dedicated Earthquake Recovery Window. The Window will ensure transparency and coordinated reporting. In addition, there is also the possibility of direct financing of UN agencies.  

Ladies and gentlemen,

There are many important principles underlying the PDNA that are well presented in the document. I would like, however, to highlight three:

First, the UN would like to encourage the Government in its pursuit of participatory and transparent governance mechanisms in the implementation of its recovery programmes.

Second, Albania will suffer more natural disasters.  It has one of the highest risk ratings in Europe, whether to earthquakes, floods or forest fires. A robust Disaster Risk Reduction framework is essential for the country, anchored in a strong Civic Protection Agency but also mainstreamed across line Ministries, agencies, and different levels of national and local governance.

Third, the recovery outlined in the PDNA is fully consistent with the SDGs. A good recovery programme will help Albania achieve its SDGs faster.

The United Nations remains a steadfast partner to the people of Albania, and we look forward to working hard to support all recovery efforts.

Thank you.

 

[Albanian/Shqip]

 

Mirjana Spoljaric Egger, Ndihmës Sekretare e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, Asistent Administratore e UNDP, Drejtore e Byrosë Rajonale të UNDP për Evropën dhe CIS, duke folur në emër të OKB në Konferencën Ndërkombëtare të Donatorëve për Rimëkëmbjen pas tërmetit në Shqipëri

Bruksel, 17 shkurt 2020

 

Shkëlqesi,

Kombet e Bashkuara përsërisin ngushëllimet e tyre për popullin e Shqipërisë për humbjen tragjike të jetëve dhe shkatërrimin që ndodhi në nëntor të vitit të kaluar. Kombet e Bashkuara i dhanë mbështetje të menjëhershme Qeverisë në përgjigje të tërmetit.

Stafi i OBSH në Shqipëri, në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë u aktivizoi  ekipin e urgjencës qysh në ditën kur ra tërmeti dhe siguroi pajisje duke kontribuar në vazhdimësinë e shërbimeve shëndetësore.

UNICEF mobilizoi ekspertë për të adresuar nevojat kritike të mbrojtjes së fëmijëve dhe arsimit.

OCHA dërgoi ekspertët e Koordinimit për Ndihmën e Fatkeqësive të OKB për të mbështetur Ekipin e Mbrojtjes Civile të BE-së.

UNDP caktoi një ekip këshilltarësh ndërkombëtarë për reagimin e urgjencës pas katastrofës dhe përpjekjet e hershme të rimëkëmbjes. Në partneritet me Qeverinë dhe Njësinë e Mbrojtjes Civile të BE-së, UNDP aplikoi metodologjinë e Vlerësimit të Dëmeve të Ndërtimit dhe Vlerësimit të Dëmit në Familje për të mbështetur autoritetet të vlerësojnë dëmet dhe ndikimin në infrastrukturë dhe për mbledhjen e informacioneve të gjeo-referuara.

UNDP gjithashtu siguroi sende jo ushqimore për komunitetet e cenueshëm Romë dhe Egjiptianë.

Paralelisht, filluan përgatitjet për rimëkëmbje. Nën udhëheqjen e plotë të qeverisë shqiptare, dhe në  një partneritet me Bashkimin Evropian, Bankën Botërore dhe OKB, u krye vlerësimi me cilësi të lartë për nevojat pas katastrofës (PDNA).

UNDP drejtoi punën për vlerësimin mbi infrastrukturën dhe sektorët prodhues, me gjithsej 10 nënsektorë përfshirë punësimin, biznesin dhe turizmin. Së bashku me BE-në, UNDP gjithashtu udhëhoqi sektorët e mbrojtjes sociale, mbrojtjen civile dhe uljen e rrezikut nga katastrofat. UNICEF dhe OBSH morën nën udhëheqje përkatësisht sektorët e arsimit dhe kujdesit shëndetësor. FAO ndihmoi në vlerësimin e ndikimit tek prodhuesit ruralë. UNESCO u përqëndrua në trashëgiminë kulturore. UN Women ofroi mbështetje për trajnimin fillestar për PDNA për të siguruar që barazia gjinore të adresohej në të gjithë sektorët. Puna plotësuese e vrojtimit të shpejtë u ndërmor nga partnerët kombëtarë me mbështetjen e UNDP dhe UNICEF.

Kombet e Bashkuara mbështesin plotësisht planet e rindërtimit dhe rikuperimit, siç përshkruhen në PDNA. UNDP, UNICEF, OBSH, UNESCO dhe FAO kanë propozuar aktivitete specifike në fushat e arsimit, shëndetësisë, infrastrukturës komunitare, punësimit dhe rimëkëmbjes së bizneseve, produktivitetit rural, trashëgimisë kulturore, uljes së rrezikut nga katastrofat dhe mbrojtjes sociale. Informacione më të hollësishme në lidhje me mbështetjen tonë për programet e rimëkëmbjes janë në dispozicion në dokumentin e Mbështetjes së OKB për Rimëkëmbjen e Tërmetit (të depozituar në Konferencë).

Fondi i Përshpejtimit të Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm (OZhQ) në Shqipëri, i bashkë-kryesuar nga Qeveria e Shqipërisë dhe OKB, është në dispozicion për të marrë fonde dhe financuar programe të përbashkëta të OKB përmes një Dritare të dedikuar për Rimëkëmbjen pas Tërmetit. Dritarja do të sigurojë transparencë dhe raportim të koordinuar. Përveç kësaj, ekziston edhe mundësia e financimit të drejtpërdrejtë të agjencive të OKB.

Zonja dhe zotërinj,

Ka shumë parime të rëndësishme të PDNA që janë paraqitur mirë në dokument. Do të dëshiroja, megjithatë, të nënvizoja tre:

Së pari, OKB dëshiron ta inkurajojë qeverinë në ndjekjen e mekanizmave të qeverisjes pjesëmarrëse dhe transparente në zbatimin e programeve të saj të rimëkëmbjes.

Së dyti, Shqipëria është e rrezikuar shumë nga katastrofat natyrore. Ajo ka një nga vlerësimet më të larta të rrezikut në Evropë, qoftë nga tërmetet, përmbytjet apo zjarret në pyje. Një kornizë e fortë për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat është thelbësore për vendin, e përqendruar në një Agjenci të fortë të Mbrojtjes Civile, por gjithashtu e integruar në ministritë e linjës, agjensitë dhe nivele të ndryshme të qeverisjes kombëtare dhe lokale.

Së treti, rimëkëmbja e përshkruar në PDNA është plotësisht në përputhje me OZhQ-të. Një program i mirë i rimëkëmbjes do ta ndihmojë Shqipërinë të arrijë OZhQ-të e saj më shpejt.

Kombet e Bashkuara mbeten një partner i palëkundur për popullin shqiptar dhe mezi presim të punojmë shumë për të mbështetur të gjitha përpjekjet e rimëkëmbjes.

 

Faleminderit.