standardet e përfaqësimit në partitë politike

25 June, 2018

Raporti “Standardet e përfaqësimit në partitë politike” bazohet në gjetjet para dhe gjatë zgjedhjeve parlamentare 2017. Ai është përgatitur me mbështetjen teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN Women) dhe është zbatuar nga Instituti i Studime Politike në kuadër të programit “Lidershipi dhe Pjesëmarrja Politike”. Ky program është fnancuar nga Qeveria Suedeze nëpërmjet Fondit të Koherencës së Kombeve të Bashkuara dhe është pjesë e “Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 2012-2016”