CALL FOR PROPOSALS FROM MUNICIPALITIES Community-based Social Services Grants - Leave No One Behind (LNB) Programme / THIRRJE PËR PROPOZIME NGA BASHKITE Grantet per Shërbimet Sociale me Bazë Komunitare Programi Askush Të Mos Mbetet Pas (LNB)

9 April, 2019

CALL FOR PROPOSALS FROM MUNICIPALITIES Community-based Social Services Grants - Leave No One Behind (LNB) Programme 

THIRRJE PËR PROPOZIME NGA BASHKITE Grantet per Shërbimet Sociale me Bazë Komunitare Programi Askush Të Mos Mbetet Pas (LNB)

CALL FOR PROPOSALS FROM MUNICIPALITIES
Community-based Social Services Grants
Leave No One Behind (LNB) Programme
THIRRJE PËR PROPOZIME NGA BASHKITE
Grantet per Shërbimet Sociale me Bazë Komunitare
Programi Askush Të Mos Mbetet Pas (LNB)
Grant proposals, following the guidelines and templates attached, must be submitted by interested municipalities to the UNDP Office in Tirana no later than 10 June 2019. Propozimet e granteve, duke ndjekur udhëzimet dhe formatet bashkangjitur, duhet të dorëzohen nga bashkite e interesuara në Zyrën e UNDP në Tiranë jo më vonë se 10 qershor 2019.

Download these documents

LNB CSSG Guidelines for Application

Annex C - Budget Form

Shkarko keto dokumenta

Udhëzimet e LNB CSSG për aplikim

Shtojca C – formati i buxhetit